فُرم های خدمات نهاد همبستگی با پناهندگاه ایرانی

برای پناهجویان در کشورهایی که دولت تصمیم گیرنده درخواست پناهندگی است

http://www.irainc.org/forref/GovForms.html

 

سریعترین و مطمئن ترین راه برای ارسال فرمهای کامل شده و مدارک درخواستی ارسال از طریق ای-میل (email) به آدرس های زیر است (اگر حجم آن زیاد است در چند ای-میل ارسال کنید): irainc@irainc.org  و  Iranref_all@yahoo.com

 

توجه داشته باشید که اگر مدارک خود از طریق پست هوایی ارسال میکنید سفارشی کردن پاکت میتواند دریافت آنرا بیشتر به تاخیر بیاندازد. توصیه ما این است که پاکت را سفارشی نکنید.

 

 

فهرست اسناد و مدارک لازم برای مشاوره پناهندگی

 

ص 1 از 1 (PDF)   

ص 1 از 1 (JPEG) 

 

 

 

نهاد همبستگى با پناهندگان ايرانى (Iranian Refugees’ Alliance, Inc.) سازمانى غيرانتفاعی است كه تحت مادۀ ٣(c)٥٠١ ادارۀ ماليات ایلات متحد آمریکا به ثبت رسيده است.  اين نهاد برای حفظ و اِشاعۀ حقوق انسانى و مدنى پناهجويان و پناهندگان ايرانى در سطح داخل آمریکا و بين المللى بدون هيچگونه تبعيض بنيان گذاشته شده، به هيچ سازمان سياسى و مذهبى وابستگى نداشته، و هيچگونه كمك مالى از دولت ها نمی پذيرد. بودجۀ فعالیت های آن به توسط افراد و موسسات دلسوز و متعهد تأمين می شود.

همبستگی با پناهندگان ایرانی
Iranian Refugees' Alliance Inc
Cooper Station P.O. Box 316 NewYork, NY 10276-0316 USA
phone: 212 260 7460  fax: 267 295 7391  email:irainc@irainc.org
URL: http://www.irainc.org